පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වූ හිටපු මැති ඇමැතිවරුන් තව දුරටත් කලින් ඔවුන්ට ලබා දී තිබූ නිල නිවාස නැවත බාර දීමට කටයුතු කර නැත.

එනිසා නව රජයේ මැති ඇමැතිවරුන් විශාල පිරිසකට නිල නිවාස අහිමිවීමෙන් බලවත් අපහසුතාවයකට පත්ව ඇත.

දිවයිනේ දුර බැහැර ප්‍රදේශයන් නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් මේ හේතුවෙන්
තම රාජකාරි කටයුතු කරගෙන යාමේ අපහසු තාවයකට පත්ව සිටින බව රජයේ නායකයින්ට දැනුවත් කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්