අද දින සිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබූ QR ක්‍රමවේදයට ඉන්ධන ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල නැවත කල් ගොස් ඇත.

වාර්තා වන පරිදි අද (25) දිනය තුළදිත්, ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය යොදා ගනිමින් ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබන්නේ තෝරා ගත් පිරවුම්හල් කිහිපයක පමණි.

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ප්‍රකාශ කර සිටියේ, තෝරා ගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක් යොදාගනිමින් පරීක්ෂණ මට්ටමින් සිදුකළ වැඩපිළිවල සාර්ථක වුවද, එම තොරතුරු පද්ධතිය වෙත ඇතුළත් කරගනිමින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට තව දින කිහිපයක් ගත වෙනු ඇති බවයි.

https://www.newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්