පාර්ලිමේන්තුවේ නව සභානායකවරයා ලෙස සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා පත්කර ඇත.

එමෙන්ම ඊට අමතරව ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකයා ලෙස යළිත් වරක් ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පත්කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්