සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් හදුන්වාදීමට රජය මෙතෙක් සමත්වී නොමැත –  ආර්ථික විශ්ලේෂකයින්

ඒ ඒ අවස්ථාවන්වලදී මතුවන තත්ත්වයන් මගහරවා ගැනීමට යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගැණුනද සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් හදුන්වාදීමට රජය මෙතෙක් සමත්වී නොමැති බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පවසනවා. සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් ශ්‍රී ලංකාවට මුළ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට සැලසුම් නොකරන බව ලෝක බැංකුව ද නිවේදනය කර තිබුණා.

එවන් තත්ත්වයක් තුළ සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? යන්න විශ්ලේෂකයින් ප්‍රශ්න කර සිටිනවා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්