ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ – අදාළ කඩඉම් ලකුණු පහතින්.

2021 වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල අනුව කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාළ කඩඉම් ලකුණු පහතින්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්