තවත් පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයන් 2021 ජනවාරි මස 01 වැනිදා සිට තහනම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ වෙනුවට වෙනත් විකල්පයන් හදුන්වාදීමට ද පරිසර අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල විසින් අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්