සියළුම රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල දැන්වීම් සහ ප‍්‍රචාරක, අයවැයෙන් සියයට 25 ක පමණ වටිනාකමින් යුත්
ප‍්‍රචාරණ වැඩසටහන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන මගින් අනිවාර්යයෙන් ප‍්‍රචාරය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයායි.

ඒ, රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන රාජ්‍ය අයවැයට බරක් නොවන ලෙස පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණින්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්