පසුගිය අය-වැයවලදී යථාර්ථවාදී නොවන ආදායමක් පෙන්වීම නිසා පාර්ලිමේන්තුව නොමග ගියා – මහ බැංකු අධිපති

පසුගිය කාලය තුළ අය-වැය පිළියෙල කිරීමේදී ඇස්තමේන්තු ගත රාජ්‍ය ආදායම සැබෑ තත්ත්වයට එහා ගිය යථාර්ථවාදී නොවන ආදායමක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම නිසා පාර්ලිමේන්තුව ද නොමග ගිය බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ ඊයේ (මැයි 24) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී පෙන්වා දුන්නා.

මේ නිසා මෙම ඇස්තමේන්තුගත රාජ්‍ය ආදායම මත පදනම්ව අමාත්‍යංශ ඇතුළු වියදම් සඳහා ඉහළ මුදලක් වෙන් කිරීමත් අවසානයේ එම වියදම පියවා ගත නොහැකිව ඉහළ අය-වැය පරතරයක් ඇති වීමත් ණය උගුලක හිරවීමටත් මෙම තත්ත්වය හේතු වූ බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්