අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට විරෝධතාකරුවන් විසින් පවත්වාගෙන ගිය නෝ ඩීල් ගම එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

එහි විරෝධතාවයන්හි යෙදී සිටි විරෝධතාකරුවන් විසින් එම තීරණය ගෙන ඇත.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්