පසුගිය පැය 24ක කාලය තුළ නිරෝධායන රීතීන් කඩකළ පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මුහුණු ආවරණ නොපැළඳීම සහ සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා නොගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 30 වන දින සිට මේ දක්වා කාලය තුළ නිරෝධායන රීතීන් කඩකළ පුද්ගලයින් 2680 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර පසුගිය පැය 24 තුළ සිදුකළ පරීක්ෂාවකදී නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශනවලට පටහැනිව කටයුතු කළ බස්නාහිර පළාතේ රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන 103ක් හඳුනාගෙන ඇත.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්