ණය ගනුදෙනුකරුවන් හට මාස හයක (06)  කාලයක් සඳහා සුදුසු සහන ලබා දෙන මෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු වෙතින් ඉල්ලීමක් සිදු කොට ඇත.

පවතින දැඩි ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ බලපෑමට ලක්වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා මෙම සහනය ලබා දෙන මෙන් මහ බැංකුව විසින් ඉල්ලා ඇති අතර, මෙම සහනයන් ලබා දෙනු ලබන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අනාගත ණය ගෙවීම් හැකියාව හා ව්‍යාපාරයන්හි ශක්‍යතාවය මතය.

අදාළ නිවේදනය පහතින්

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්