අද (25) දිනය තුළ විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වේ.

ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වාර්තා වීම ඉහළ යෑම හේතුවෙන්, ඩෙංගු මදුරුවන්ගේ ව්‍යාප්තිය අඩාල කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර ඇත.

මෙම වසර තුළ මේ වන විට ඩෙංගු රෝගීන් 44,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගැනීමට හැකිව ඇති අතර, මේ මස පමණක් රෝගීන් 9,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් හමුවී ඇත.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්