ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස QR කේතය භාවිතාකරමින් කරමින් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවලක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, එය අද (16) “ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය” නමින් එළිදැක්වේ.

මෙම නව ක්‍රමවේදය යටතේ, එක් පුද්ගලයෙක් හට සතිපතා සහතික කරන ලද ඉන්ධන කෝටාව වෙන් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර, සිය වාහන අංක තහඩුවේ අවසාන ඉලක්කම අනුව සතියට දින දෙකක් තම QR කේතය යටතේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවති.

මෙහිදි වාහනයේ චැසි අංකය හා විස්තර තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව එක් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයකින් එක් වාහනයකට ලෙස මෙම QR අවසර පත්‍රය නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්