තමා හා රුසියානු ජනාධිපති වැල්දිමීර් පුටින් සමග ඵලදායි දුරකථ සංවාදයක් සිදුවූ බවට සඳහන් කරමින් මෙරට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර ඇත.

එහිදි තම රජය මුහුණ දී තිබෙන  අර්බුදකාරී තත්වයන්  විසඳාගැනීමට හා ඉන්ධන ආනයනය සඳහා ණය මුදලක් ලබා දෙන මෙන් ඔහු විසින් රුසියාන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇති අතර, තවද රුසියාව විසින් විවිධ අවස්ථාවන්හිදි මෙරටට කළ උපකාරයන් සඳහා ස්තූති කිරීමක්ද සිදු කොට ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්