ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය  මතුපිට උද්ධමනය පසුගිය ජූනි මාසයේ දී වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

මැයි මාසය තුළ සියයට 45.3 ක් ලෙස සටහන්ව තිබූ මෙම වාර්ෂික ලක්මෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනය ජූනි මාසයේදී සටහන්ව ඇත්තේ සියයට 58.9 වශයෙනි.

ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහි අයිතම වල මිල ගණන්වල  සිදුවූ මාසික ඉහළ යෑම හේතුවෙන් වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය මෙලෙස වර්ධනය වී ඇති අතර, ආහාර කාණ්ඩයෙහි මැයි මාසයේ 58.0 ලෙස පැවති වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය ජූනි මාසයේ සටහන්ව ඇත්තේ සියයට 75.8 ක් ලෙසිනි. 

එමෙන්ම ආහාර නොවන කණ්ඩයේ මැයි මාසේ 34.2 ක් ලෙස සටහන්ව තිබූ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය මේ උද්ධමනය ජූනි මාසයේදී සියයට 43.6 ලෙස සටහන්ව ඇත.

ඊට අමතරව මැයි මාසයේ  සියයට 16.3 ක් ලෙස පැවති වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්ධමනය ජුනි මාසය තුළ සියයට 20.8 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්