කමල් ගුණරත්න මහතා යළිත් වතාවක් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඔහුව යළිත් එම ධූරයට පත් කර තිබේ.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්