ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ඉන්දියාවෙන් ණයක්

පෙට්‍රෝලියම් නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීම සඳහා ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුවෙන් කෙටි කාලීන ණය මුදක් ලබා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් සහ ඉන්දියානු රාජ්‍ය බැංකුවේ සහාය යටතේ තවත් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200 ක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවයි අදාළ කැබිනට් තීරණයේ දැක්වෙන්නේ. අදාළ කැබිනට් තීරණය පහතින්,

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්