මහනුවර අංකුඹුර පොලිස් ස්ථානයේ සියලුම පොලිස් නිලධාරීන් නිරෝධායනයට යොමුකර වෙනත් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් සේවයේ යොදවා ඇත.

ඒ අංකුඹුර පොලිසියට අනුයුක්ත පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් කෙරෝනා ආසාදිතයන්ද යන්න පරීක්ෂණයට යොමු කිරීමෙන් පසුව ඔවුන්ගෙන් 7ක් ආසාදිතයන් බවට හඳුනා ගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්