පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධූර ගණන 30%න් පමණ අඩුකිරීමට ඉතාලිය පියවර ගනිමින් සිටී.

ඒ සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීමක දී ඡන්ද දායකයින් 67%ක් එම වෙනසට එකඟතාව දක්වා ඇති බව මූලික ප්‍රතිඵල අනුව හෙළිවී ඇති බව වාර්තා වේ.

පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ මන්ත්‍රීධූර ප්‍රමාණය 634 සිට 400 දක්වා අඩුවෙන අතර සෙනෙට් මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින් ප්‍රමාණය ද අඩු කෙරෙනු ඇත.

එමගින් වියදම විශාල වශයෙන් අඩුකිරීමට බලාපොරත්තු වේ.

මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වුවහොත් මන්ත්‍රීධූර සහ සෙනෙට් මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින් ගණන 945 සිට 600 දක්වා අඩු වෙයි.

ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට සිදුවන බැවින් මෙය ජනමතවිචාරණයකින් සම්මත විය යුතුය.

ඉතාලියේ මීළඟ මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ 2023 දීය. යෝජිත වෙනස්කම් ඊට පෙර සිදුවිය යුතු බව එම වෙනස්කම් වෙනුවෙන් පෙනීසිටින පාර්ශ්ව පවසති.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්