පරණ ත්‍රීරෝද රථයක් නවීන ආකාරයට සකස් කරලා තියෙන ආකාරය අපේ නෙත ගැටුන. ඒ ත්‍රීරෝද රථය බැලූ බැල්මට නවීන ආකාරය සකස් කරලා තිබුනත් ටිකක් පරණ “නමය ශ්‍රී “නම්බර් සහිත එකක්.

කොහොම නමුත් අපේ කොල්ලෙක්ගෙ අලුත් වැඩක් නිසා අපි හිතුව ඔයාලට ඒ පින්තුර ටික පෙන්වන්න.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්