රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව (SPC) සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය (MSD) කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා තිබේ.

ඒ අනුව හෙට (31) පෙ.ව 10.00 ට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව සහ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය’ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) හමුවට කැඳවා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

 

www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්