ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඔහු ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවයේ සභාපතිවරයා ලෙස මාස 4 ක පමණ කාලයක් කටයුතු කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්