කාලය ඉකුත් වූ රථ වාහන දඩ සඳහා මුදල් තැපැල් කාර්යාල සහ උප තැපැල් කාර්යාල හරහා ගෙවීමට මහජනයා වෙත ලබාදී තිබූ සහන කාලය අදින්(15) අවසන් වනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තැපැල්පතිවරයා පවසන්නේ ජනවාරි මස 15 දිනෙන් පසුව වරද කළ දින සිට දින 14ක් දක්වා අතිරේක දඩ මුදල් නොමැතිවත් දින 28ක් දක්වා අතිරේක දඩ මුදල් සහිතවත් රථ වාහන දඩ මුදල් තැපැල් සහ උප තැපැල් කාර්යාල ම ගින් ගෙවීමට හැකි බවයි.

එහෙත් වරද කළ දින සිට දින 28ක් ඉක්මවා ගොස් ඇති කිසිදු දඩ පත්‍රිකාවක් තැපැල් සහ උප තැපැල් කාර්යාලවලට ගෙවීම් කළ නොහැකි බවද තැපැල්පතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම මත කොළඹ නාගරික රථ වාහන පොලිසිය සහ පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශය මගින් නිකුත් කරනු ලබන දඩ පත්‍රිකා සඳහා පමණක් පෙර පැවැති සහන කාලය උපයෝගී කර ගනිමින් පෙබරවාරි මස 08 වැනිදා දක්වා පමණක් තැපැල් සහ උප තැපැල් කාර්යාලවල රාජකාරී කාලය තුළදී ගෙවීම් කිරීමට අවස්ථා ලබා දී ඇති බවද තැපැල්පතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

අදාළ නිවේදනය  පහතින් දැක්වේ.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්