මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 202 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සඳහන් කර ඇති නව විනිමය අනුපාතය අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 202.04ක් බවයි දැක්වෙන්නේ. ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 197.62ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

මේ අතර මහජන බැංකුවේ අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් අගය රුපියල් 202.99ක් ලෙසත් ලංකා බැංකුවේ අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් අගය රුපියල් 203.78ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්