ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 21 වන සංශෝධන කෙටුම්පත අද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මෙම කෙටුම්පත අධිකරණ ඇමැතිවරයා විසින් මීට පෙර කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර සියලූ දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ගේ යෝජනා ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එය කැබිනට් මණ්ඩලයට නැවත ඉදිරිපත් කිරීමට එහිදී තීරණය කර තිබුණා.

මෙම කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවති අතර එහිදී ඉදිරිපත්වූ සංශෝධන යෝජනා ද ඇතුළත්කර නව කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්