පොසොන් පොහොය දිනයට පෙර දිනය හෙවත් ජුනි 13 වන සඳුදා රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය දැනුම්දෙන්නේ එදින රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් බවයි.

තවද රජයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට මෙයින් බාධාවක් නොවිය යුතු බව ද ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පොසොන් පොහොය යෙදී ඇති ජුනි 14 වන අඟහරුවාදා ද දැනටමත් රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්