මෙම සති අන්තයේදී රාත්‍රී කාලයේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොකිරීමට තීරණය කර ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ අනුව හෙට දිනයේදී A,B,C කාණ්ඩ සඳහා පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් ද, සෙසු කාණ්ඩ සඳහා පැය 2.5ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරිමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් අවසර ලබාදී ඇති බවයි එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක සඳහන් කර  සිටියේ.

මේ අතර ඉරිදා දිනයේදී A,B,C යන කාණ්ඩ 03ට පමණක් පැය 2 1/2ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරිමට නියමිතයි.

විදුලි කප්පාදු කාල සටහන පහතින් දැක්වේ,

හෙට දිනයේ :

https://www.pucsl.gov.lk/wp-content/uploads/2022/02/26-02-2022-PowerInterruption-Schedule.pdf

ඉරිදා: 

https://www.pucsl.gov.lk/wp-content/uploads/2022/02/27-02-2022-power-interruption-schedule.pdf

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්