අද දිනයේදී A,B,C කාණ්ඩ සඳහා පැය 4යි මිනිත්තු 40ක කාලයක් සහ සෙසු කාණ්ඩ සඳහා පැය 05යි මිනිත්තු 15ක කාලයක විදුලි විසන්ධි කිරීමක් සිදුකිරිමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර ලබා දී ඇත.

මේ අද  දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීම දැක්වෙන කාල සටහනයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්