මේ වන විට ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුර භුමිය ඉදිරිපිට පිරිසක් විවිධ ස#@ටන් පාඨ කියමින් වි@රෝධතාවයේ යෙදී සිටිනවා.

ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුරට පැමිණ සිටින බව කියන හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින් කඳවුරෙන් පිටතට යවන ලෙස ඉල්ලමින් ඔවුන් මෙලෙස ත්‍රිකුණාමළය නාවික හමුදා කඳවුර ඉදිරිපිට වි#රෝධතාවයක් අරඹා තිබෙනවා.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්