හදිසි නිති රෙගුලාසි පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් අද(27) සම්මත විය.

ඒ අනුව,
පක්ෂව ඡන්ද 120ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 63ක් හිමි වී තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්