අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවාවන් ලෙස ඕනෑම රාජ්‍ය සංස්ථාවක් හෝ රජයක් විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්හි අවශ්‍යතාවය සලකා බලමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලදී.

ජනාධිපති ලේකම් ඊ.එම්.එස්.බී ඒකනායක මහතා විසින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

අදාල ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්