ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් මාර්තු මස සිදු කරන ලද ශ්රී ලංකා සංචාරය අතරතුර දී 1990 සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවාව විසින් මුහුණ දෙන ඖෂධ හිඟය පිළිබඳව අවධානය යොමුව තිබුණා.

ඒ අනුව, මහ කොමසාරිස්වරයා විසින් ඊයේ (03) දින මෙම සේවාව ⁣ගැටලුවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ටොන් 3.3ක වෛද්ය සැපයුම් භාර දී තිබෙනවා.

මෙය පසුගිය මාස දෙක තුළ ඉන්දියාවෙන් සපයන ලද ශ්රී ලංකා රුපියල් බිලියන 370කට අධික වෛද්යාධාරයේ කොටසක්. ඉන්දියාවෙන් පරිත්යාග කරන ලද ගිලන්රථ සමඟින් ඇරඹි මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා මෙම උපකාරය සිදුකර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්