පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය ගැන සැලකිල්ල ගනිමින් දිවයිනේ සියලුම පාසැල් අප්‍රේල් මස 30 වෙනිදා දක්වා වසා තැබීමට අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්