අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) 2021 විභාගය සඳහා පෙනී සිටින අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්ගේ අයදුම් පත්‍ර කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2022.02.10 වනදා සිට 2022.02.17 දක්වා නැවත දීර්ඝ කර තිබේ.

මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර පහතින්,

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්