රට තුළ පැවති සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී මෝල් විශාල ප්රමාණයක් මේ වනවිට වැසී ගොස් ඇති බවට සහල් මෝල් හිමිකරුවෝ චෝදනා කරනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ රට තුළ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී මෝල් 3,000ක් පමණ පැවති අතර මේ වන විට එම ප්රමාණය 700 ක් පමණ දක්වා අඩු වී ඇති බවයි.

ඉකුත් කන්නයේ රජය විසින් ගන්නා ලද රසායනික පොහොර තහනම් කිරීමේ ප්රතිපත්තිමය තීරණය මෙරට ගොවිබිම් වෙත දැඩි බලපෑමක් එල්ල කළා.

ඒ හේතුවෙන් පොහොර අර්බුදයක් නිර්මාණය වූ අතර ගොවින් රැසක් ගොවිතැන්වලින් ඉවත්වීම හා අස්වැන්නේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණා.

කෙසේ වෙතත් මෙකී අර්බුදය සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී මොල් හිමියන්ට ද දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර තිබෙනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ උද්ගත වූ පොහොර අර්බුදයත් සමග රට තුළ ක්රියාත්මක වූ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී මෝල් විශාල ප්රමාණයක් වැසි ගොස් ඇති බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්