සහල් සහ වී සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කිරීම වළක්වමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඊයේ (24) දිනයේ දී නිකුත් කරන ලද මෙම නවතම ගැසට් නිවේදනය අනුව සහල් සහ වී ඍජුව හෝ අනියමින් සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගැනීම, එම නිෂ්පාදන සඳහා අලෙවි කිරීම, තොග රැස් කර තැබීම, ප්‍රවාහනය ඇතුළු කරුණු කාරණ කිහිපයක්ම තහනම් කොට තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්