ඔස්ට්රේලියානු කණ්ඩායමේ ශ්රී ලංකා සංචාරයේ දී විකිණෙන ප්රවේශපත්රවල සම්පූර්ණ ආදායම ක්රීඩා අමාත්යාංශයට පරිත්යාග කිරීමට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.

ආර්ථික අර්බුදයෙන් පීඩාවිඳින ජනතාවට සහන සැලසීමට එම මුදල් යොදා ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ක්රීඩා අමාත්යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්