බන්ධනාගාරවල ආරක්ෂාව සඳහා CCTV පද්ධති සවි කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක පැවසුවේ හඳුනාගත් විශේෂ බන්ධනාගාර සදහා CCTV පද්ධති කඩිනමින් සවි කිරීමට උපදෙස් ලැබී ඇති බවයි.

ඒ අනුව කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය, මැගසින් බන්ධනාගාරය, වැලිකඩ බන්ධනාගාරය, කොළඹ කාන්තා අංශය, මීගමුව, මහර සහ කළුතර බන්ධනාගාරවල නුදුරු දිනකදී CCTV පද්ධති සවි කිරීමට පියවර ගන්නා බව ඔහු පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්