විරෝධතාකරුවන් ජනපති මන්දිර පරිශ්‍රය තුළට

 

මේ වන විට විරෝධතාකරුවන් ජනාධිපති මන්දිර පරිශ්‍රය තුළට ඇතුළු වී ඇත.

වාර්තා වන පරිදි ඔවුන් විසුරුවා හැරීම සඳහා ආරක්ෂක අංශ විසින් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටියි.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්