විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ යෝජනා හා ඊට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලබාදුන් නිර්දේශ මේ වනවිට ප්‍රසිද්ධියට පත්කර තිබෙනවා.

මෙම යෝජනා හා නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් අද (28) සිට සති තුනක කාලයක් මහජන අදහස් ලබාගැනීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව විදුලි ඒකක 30ක පරිභෝජනයක් සහිත නිවසක මාසික විදුලිබිල්පතේ සාමාන්‍ය රුපියල් 54.27 සිට රුපියල් 507.65ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යෝජනා කර ඇති අතර එය සියයට 835ක අපේක්ෂිත මිල ඉහළ නැංවීමකි.

විදුලි ඒකක 60ක පරිභෝජනයක් සහිත නිවසක මාසික බිල්පතේ සාමාන්‍ය රුපියල් 192.55 සිට රුපියල් 1,488.33ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමටද යෝජනා වී ඇති අතර එය සියයට 673ක මිල ඉහළ නැංවීමක් වෙයි.

මේ අතර ඒකකයකට අය කළ යුතු මුදල සම්බන්ධයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මුල් විදුලි ඒකක 30 සඳහා එක් ඒකකයක් රුපියල් 2.50 සිට රුපියල් 8ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට යෝජිතයි.

එම ඒකක 30 සඳහා මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව ලෙස මෙතෙක් පැවති රුපියල් 30ක් වු ගාස්තුව රුපියල් 150ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

විදුලි ඒකක 31 – 60 ත් දක්වා වු බිල්පතක විදුලි ඒකකයක් සඳහා අය කළ රුපියල් 4.85 ක ගාස්තුව රුපියල් 10ක් ලෙසත් එම බිල්පත සඳහා පැවති ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල් 60 සිට රුපියල් 300 දක්වාත් ඉහළ දැමීමට යෝජිතයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්