විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට තම මාසික විදුලි බිල්පත් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් දැන් ලබාගත හැකි බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

විදුලිබල මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ තම නිල වෙබ් අඩවියට පිවිස විද්‍යුත් බිල්පත් සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වන ලෙසයි.

ලියාපදිංචිය තහවුරු කිරීම SMS මගින් ලබා ගත හැක.

“EBILL” යන්න ටයිප් කර ගිණුම් අංකය ටයිප් කර 1989 ට එවන්න ලෙස ලංවිම පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්