ලබන 08 වැනි දා සිට ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය පැවසුවේ, රියැදුරු බලපත්‍ර සඳහා නව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 1500/= ක් බව සදහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්