මෙවර සාමාන්ය පෙළ විභාගයට පෙනි සිටි සිසුන්ට වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශ වැඩසටහන් සංවිධානය කර තිබෙනවා.

සෑම ප්රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි Online මඟින් දිස්ත්රික් මට්ටමින් මෙම වැඩසටහන් සංවිධානය කර ඇති බවයි රජයේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ.

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇති අතර වැඩිදුර තොරතුරු දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල හා ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හෝ www.dome.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකියි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්