රටපුරා මහජන සාමය ආරක්ෂා කිරීමට සන්නද්ධ හමුදා කැඳවමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්