පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් සඳහා නව නිවාස 101 ක් නිල නිවාස ලෙස භාවිත කිරීම සඳහා වෙන් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්ය ප්රසන්න රණතුංග කැබිනට් පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පන්නිපිටියේ “වියත්පුර” නිවාස යෝජනා ක්රමයෙන් අදාළ නිවාස ඒකක වෙන් කර ඇති අතර අදාළ නිවාස 101 සඳහා රුපියල් මිලියන 1795 ක වටිනාකමින් යුක්ත බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මාදිවෙල පිහිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නිවාස සංකීර්ණයට විකල්පයක් ලෙස මෙම නිවාස ඒකක ලබා දීමට කැබිනට් පත්රිකාව යෝජනා කර තිබෙනවා.

පසුගිය මැයි 9 වැනි දින ඇති වූ නොසන්සුන්තාවයෙන් පසු නිවාසවලට හානි වූ මන්ත්රීවරුන් සඳහා තාවකාලික පදනම යටතේ වියත් පුර නිවාස ව්යාපෘතියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් සඳහා වෙන් කරන ලද නිවාසවලින් නිවාස ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිරයා විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ද උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්