පෞද්ගලික බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව (NTC) විසින් පෞද්ගලික බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිලාන් මිරැන්ඩා පැවසුවේ ගාස්තු සංශෝධනය අද පස්වරුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්