බස්නාහිර ප්‍රදේශ කිහිපයකට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

අද (8) රාත්‍රී 9 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු බස්නාහිර පළතේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

  • මීගමුව කොට්ඨාසය
  • කැළණිය කොට්ඨාසය
  • නුගේගොඩ කොට්ඨාසය
  • ගල්කිස්ස කොට්ඨාසය
  • කොළඹ උතුර කොට්ඨාසය
  • කොළඹ දකුණ කොට්ඨාසය
  • කොළඹ මධ්‍යම කොට්ඨාසය

එම ප්‍රදේශ කිහිපයයි

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්