මේ මොහොතේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස්නාහිර පළාත ම ආවරණය වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබේ.

පොලීසිය දැනුම්දෙන්නේ නැවත දැනුම්දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක බවය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්