වහා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස්නාහිර පළාතට ඇඳිරි නීතිය දමා ඇත.

එමෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් රට පුරා හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන මෙන් ආරක්ෂක අංශ වෙත නියෝග කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්