ප්රවාහන හා මුද්රණ වියදම් සහ කඩදාසි මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් පුවත් පත් මිල හෙට (01) සිට ඉහළ දැමීමට පුවත්පත් සමාගම් තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, හෙට සිට දිනපතා පුවත්පතක මිල රුපියල් 50 ක් දක්වා ඉහළ දමන බවයි එම සමාගම් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්